GDPR

Podmínky zpracování osobních údajů:

 •          Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je BAKHITA o.p.s., Hradecká 129, 588 56 Telč, tel. 602 320 766 IČO: 28146441

 

 •          Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

 

 •          Osobní údaje zpracováváme z důvodu informování o aktivitách BAKHITA o.p.s. a evidování darů a vystavení potvrzení o přijetí bezúplatného plnění (daru), evidování návštěv (Kniha návštěv), evidence poskytnuté pomoci a adresné doručení dobročinné pomoci (Dobročinná pomoc), evidování pobytových programů (Protokol o pobytu), plnění právních povinností. 

 

 •          Dary

o   Předmětem zpracování pro dary je e-mailová adresa a fyzická adresa, zaznamenaná za účelem vystavení potvrzení o přijetí bezúplatného plnění (daru).

o   Uvedený osobní údaj za tímto účelem budeme uchovávat, dokud subjekt údajů bude darovat ale maximálně 3 let po ukončení posledního přispění.

 

 •          Kniha návštěv

o   Pokud navštívíte naše prostory, pak vás můžeme požádat o osobní údaje nezbytně nutné k identifikaci vaší a navštívené osoby a účelu návštěvy na základě našeho oprávněného zájmu z důvodu ochrany majetku naší společnosti a třetích osob a pro evidenci, že jste byli v určitou dobu u nás v případě incidentu.

o   Předmětem zpracování pro knihu návštěv je jméno, jméno navštívené osoby a účel návštěvy.

o   Uvedený osobní údaj včetně časových údajů o návštěvě budeme uchovávat, dokud subjekt údajů bude navštěvovat naše prostory, po dobu maximálně 3 roků ode dne poslední vaší návštěvy.

 

 •          Dobročinná pomoc

o   Pokud se na nás osoba či organizace obrátí o pomoc v souvislosti s konkrétní osobou, můžeme požádat o osobní údaje nezbytně nutné k naplnění a doručení této pomoci.

o   Předmětem zpracování pro dobročinnou pomoc je jméno, adresa, email a telefon

o   Uvedený osobní údaj včetně časových údajů o návštěvě budeme uchovávat, dokud subjekt údajů bude konzumentem dobročinné pomoci, po dobu maximálně 3 roků ode dne poslední pomoci.

 

 

 •          Protokol o pobytu

o   Bakhita, o.p.s. realizuje v souladu se svoji zakládací smlouvou pobytové programy. Pro organizační a důvody a na základě našeho oprávněného zájmu z důvodu ochrany majetku, můžeme požádat o osobní údaje nezbytně nutné k identifikaci osob účastných pobytového programu.   

o   Předmětem zpracování pro Protokol o pobytu je jméno, adresa, email a telefon účastných osob nebo osoby odpovědné za pobyt. Součástí protokolu je termín pobytu a jeho účel.

o   Uvedený osobní údaj za tímto účelem budeme uchovávat, dokud subjekt údajů bude realizovat pobytové programy, maximálně po dobu 3 let po ukončení realizace pobytových programů.

 

 

 •          Osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme žádné třetí osobě s výjimkou institucí k tomu zmocněným zákonem.

 

 •          Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jejich opravu nebo výmaz, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR. Odvolání souhlasu a žádost o změnu je třeba zaslat na email bakhita@bakhita.cz.

 

 •          Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

 

 •          Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 

 •          Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
BAKHITA v 2.10 2014-2016